جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

تمرینات عبور از فوتبال

تمرینات Crossing و تمرینات Crossing برای مربیگری انواع کراس ها در فوتبال. عبور از نکات مهم مربیگری

زیر شاخه ها

تمرینات عبور از فوتبال 12-15 سال

تمرین ها و تمرین های عبور متوسط. توسعه بیشتر اصول فنون عبور از فوتبال و انواع مختلف خدمات در تمرینات و مهارت های مخالف. ترکیب بازی های کوچک و عبور از زیر فشار.

مدارهای عبور و تکمیل فنی - سطح 3

عبور و پایان مهارت ها و تمرین های مهارتی که شامل تمرینات مهارت اضافی با تکنیک عبور در قالب مدار است.

تمرینات متقاطع فوتبال 15-Adlt

عبور از تمرینات و تمرینات فوتبال برای مربیان پیشرفته و بازیکنان بزرگسال. معمولاً در بازی های مخالف کوچک و با شرایطی که روی تمرین ها و تمرینات مهارتی گذاشته می شود.