جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

پایان دادن به 3 مرحله با عبور

مهارت های تمرین فوتبال: عبور
نوع: تابعی
سن: 14
مرحله بازی: گذار (Att)
شدت (حجم کار): کم
مرحله بازی: # 05752a
بازیکنان: 7
موقعیت ها: 9,10,11