جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

4-4-2

در این فیلم جوانب مثبت و منفی از تشکیل (سیستم بازی) 4-4-2 در هر دو حمله و فاز دفاعی بحث می کنیم. به طور گسترده ای به عنوان یکی از سیستم های فوتبال موفق ترین بازی در فوتبال مدرن شناخته شده است.

4-4-2