جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

سازند 4 5 1

در این فیلم جوانب مثبت و منفی از سیستم 4-5-1 در هر دو حمله و فاز دفاعی بحث می کنیم. به طور گسترده ای به عنوان یک سیستم فشار جهت گیری بسیار دفاعی بازی آن به رسمیت شناخته شده تبدیل شده است به طور فزاینده مردمی در فوتبال مدرن است.

4-5-1