جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

سازند 5 3 2

در این فیلم جوانب مثبت و منفی از سیستم 5-3-2 در هر دو حمله و فاز دفاعی بحث می کنیم. به طور گسترده ای به عنوان یک سیستم جهت گیری بسیار دفاعی بازی شناخته شده است.

5-3-2