جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

300 Yrd شاتل (تست تحمل لاکتات)

تنظیم نشانگر (مخروط) در فواصل yrd 10 به 50yrds. این آزمون طراحی شده است برای تست سیستم لاکتات شما و شدت بالا در حال اجرا. این آزمون با یک تغییر مسیر برای شبیه سازی یک بازی واقعی انجام می شود. این آزمایش توانایی خود را برای حفظ شدت بالا در حال اجرا. استراحت به حداقل دقیقه 5 betweent این آزمون ها. این فعالیت همچنین می توانید تمرین AA استفاده می شود. متوسط ​​زمان یک دقیقه به اتمام است.

شکل 1. آزمون شاتل 300yrd