جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

از طریق تکمیل توپ زاویه دار

جلسه

جلسه: AO.045

سن: 12-Adlt شدت: کم
زمان: 15 دقیقه موقعیت ها: 7,9,10,11
بازیکنان: 3 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: منطقه مجازات

اهداف ورزش

  1. توسعه توانایی بازیکنان به ساقه از سمت چپ و راست زمانی که از طریق توپ بازی.
  2. rebounds و به پایان رساندن.