جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

اختتامیه زاویه دار داخل جعبه 18yrd است

جلسه

جلسه: AO.003

سن: 12-Adlt شدت: کم
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: 7,9,11,10,8
بازیکنان: 8 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 25x18 yrds

اهداف ورزش

  1. تکمیل داخل جعبه 18yrd.
  2. سر و شلیک تکنیک.
  3. شمشیر برای نابودی وسایل تکمیل.