جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

پس از گذشت لاتزیو با جنبش 1

جلسه

جلسه: AO.054

سن: 9-Adlt شدت: کم
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: ALL
بازیکنان: 10 مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 2x (25x12) yrds

اهداف ورزش

  1. توسعه عبور روش.
  2. توسعه جنبش بلافاصله پس از پاس در بازی.