جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

فرم های مربیگری

فرم هایی که می توانند برای برنامه ریزی و سازماندهی جلسات آموزشی و مدیریت تیم های دیگر که توسط باشگاه های حرفه ای استفاده می شود استفاده شوند.

زیر شاخه ها

برنامه ریزی فصل

فرم های مورد استفاده توسط باشگاه های حرفه ای برای برنامه ریزی برنامه های آموزشی فصل کامل برای تیم.

فرم فصل

فرم هایی که توسط کارکنان مربیگری برای برنامه ریزی فصلی استفاده می شود.
عنوان تاریخ ایجاد
برنامه جلسه فوتبال (ایالات متحده) 10 ژوئیه 2011
برنامه جلسه فوتبال (انگلستان) 10 ژوئیه 2010