جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

FC بارسلونا گذار دفاعی

آموزش مهارت های فوتبال: دفاع از
نوع: فاز بازی، عملکردی
سن: 16
مرحله بازی: دفاع، انتقال - (دفاع)
شدت (حجم کار): متوسط