تمرینات فوتبال و آموزش فوتبال

Professionalsoccercoaching.com

ثبت نامجستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

جلسه

جلسه: AO.081

سن: 9-Adlt شدت: متوسط
زمان: 30 دقیقه موقعیت ها: 9,10,11
بازیکنان: 5 + GK مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 1 / 4 زمین

اهداف ورزش

  1. حال توسعه تکنیک اتمام مخالف.
  2. توسعه دادن و پشت پا محدوده نزدیک به پایان رساندن روش.
  3. توسعه در پایان دوباره بجای اول برگشتن.
  4. توسعه توانایی تیم برای حفظ در اختیار داشتن در یک سوم حمله.

این را به اشتراک بگذارید