جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

اختتامیه جرم (2vs2) + 2

جلسه

جلسه: AO.103

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 30 دقیقه موقعیت ها: 7,9,10,11
بازیکنان: 6 + GK مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 44x30 yrds

اهداف ورزش

  1. حال توسعه تکنیک اتمام است.
  2. توسعه بازی ترکیبی در اطراف منطقه 18yrd (یعنی 1 2 / همپوشانی / از طریق توپ).
  3. توسعه پایان در داخل و اطراف منطقه 18yrd.
  4. 1vs1 در پایان با GK.