جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

تیراندازی در داخل و اطراف محوطه جریمه

جلسه

جلسه: AO.094

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 30 دقیقه موقعیت ها: همه
بازیکنان: 12 + 2GK مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 40x30 yrds

اهداف ورزش

  1. حال توسعه تکنیک اتمام است.
  2. توسعه در پایان دوباره بجای اول برگشتن.
  3. توسعه پایان در داخل و اطراف منطقه 18yrd.