جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

توپ مستقیم به پایان رساندن

جلسه

جلسه: AO.048

سن: 9-Adlt شدت: کم
زمان: 15 دقیقه موقعیت ها: 7,9,10,11
بازیکنان: 3 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 44x30 yrds

اهداف ورزش

  1. توسعه توانایی بازیکنان برای به پایان رساندن توپ مستقیم.
  2. ترکیبات عمومی و اتمام را توسعه دهید.