جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

پس از گذشت اعدام

جلسه

جلسه: AO.088

سن: 12-Adlt شدت: کم
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: همه
بازیکنان: 12 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 40x30 yrds

اهداف ورزش

  1. در حال توسعه روش عبور فردی.
  2. توسعه رسیور فردی و کنترل است.
  3. توسعه توانایی فردی برای ایجاد فضای.
  4. توسعه در اختیار داشتن گروه های کوچک.