جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

فوتبال تناسب اندام هوازی

، تناسب هوازی برای آموزش فوتبال و ورزش. ورزش های بی هوازی ورزش به اندازه کافی شدید را به دنبال تجمع اسید لاکتیک است. این است که توسط مربی فوتبال مورد استفاده برای ترویج قدرت، سرعت و قدرت و توانایی برای ایجاد تحمل به مسابقات فوتبال نیاز به فعالیت های بی هوازی.