جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

3 گرفنت و مته تناسب اندام

جلسه

جلسه: AO.006

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: 9,10,11,7
بازیکنان: 8 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 35x35 yrds

اهداف ورزش

  1. روش تیراندازی و اتمام را بسازید.
  2. توسعه آمادگی بی هوازی