جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

نظریه دورهی تاکتیکی

مدل آموزش در لحظات بازی 4 با هم مرتبط است، رفتارهای خاصی را در یک سری تمرینات انجام می دهد که سبک خاصی از بازی را ایجاد می کنند. هر فاز بیشتر به قسمت فیزیکی زمین فوتبال مربوط می شود که موضوع خاصی با آن ارتباط دارد. برای پیوند به مراحل مختلف آموزش، از مدل تعاملی زیر استفاده کنید.