جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

آرسنال گرم مته بالا

جلسه

جلسه: WU.005

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 30 دقیقه موقعیت ها: 2,3,4,5,6
بازیکنان: 10 مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 35x35 yrds

اهداف ورزش

  1. آماده کردن بازیکنان برای بازی با افزایش درجه حرارت مرکزی بدن.
  2. فعال گرم کردن امتداد برای آماده سازی عضلات برای فعالیت.