جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

پویا فوتبال گرم کردن

جلسه

جلسه: WU.026

سن: 9-Adlt شدت: کم
زمان: 10 دقیقه موقعیت ها: همه
بازیکنان: 1 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 15x25 yrds

اهداف ورزش

  1. کاهش خطر آسیب
  2. توسعه قدرت، چابکی، سرعت.
  3. آمادگی روانی و تمرکز