جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

warmup چون مدار بازیابی

جلسه

جلسه: WU.019

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 10 دقیقه موقعیت ها: ALL
بازیکنان: 2 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: زمین کامل

اهداف ورزش

  1. افزایش دمای هسته.
  2. کار گروهی و ارتباطات.
  3. چابکی و سرعت.